O obrazech tváří a jejich silách, jakož o obrazech, jež jsou mimo zvířetník.

20. ledna 2016 v 4:46 | H.C. Agrippa |  magie

Mimoto existuje ještě ve zvířetníku 36 obrazů dle počtu tváří, o kterých, jak nás zpravuje Porfyrios, kdysi psal Babyloňan Teucer, nejstarší matematik, a dle něho pojednávali o nich Arabové. Dle pořadí následují takto:

- V první tváři Skopce vystupuje obraz černého muže, stojícího, oděného bílým rouchem, opásaným; tento muž má statnou postavu, červené oči, hněvivě se tváří a má velikou sílu. Tento obraz znamená a probouzí smělost, udatnost a nestydatost.
- Ve druhé tváři vystupuje ženská postava s červeným šatem, přes který má roucho bílé, vykročující jednou nohou. Tento obraz propůjčuje ušlechtilost, silnou vládu a velikost panství.
- Ve třetí tváři vystupuje postava bílého, bledého člověka s červenými vlasy a červeným rouchem, se zlatým náramkem na jedné ruce, zatímco ve druhé třímá dřevěnou hůl;tváří se neklidně a hněvivě, neboť nemůže udělovati dobrodiní, jak by chtěl. Tento obraz propůjčuje ducha, odvahu, radost a krásu.
 

Okultní Filosofie - svazek III. - kapitola 3.

19. listopadu 2015 v 9:07 | H.C. Agrippa |  magie
"Nyní však sdělíme tajnou, a každému, kdo se snaží o magické umění, důležitou okolnost, tvořící klíč a princip všech magických operací. Míním důstojnou přípravu člověka k tak vysoké síle a moci. Tato moc totiž předpokládá u člověka značnou vznešenost, neboť náš rozum, naše nejvyšší duchovní síla, jest jediným divotvorcem v nás. Jestliže však nadmíru klesne v obecenství s tělem, pak nezaslouží si vlády nad božskými podstatami, a proto mnozí se marně snaží působiti magickým uměním. Musíme tedy, toužíme-li po tomto vysokém důstojenství, tázati se za prvé, zda a jak jsme se osvobodili od tělesných žádostí a hmotných vášní naší smyslnosti, a za druhé, jak a kterak se můžeme povznésti k duchovnosti, vybavené čistými božskými silami. Bez těchto věcí nikdy nedosáhneme blaha v probádání tajemství a k dokonání podivuhodných působení; neboť v nich spočívá veškeré důstojenství, propůjčované přírodou, zásluhou a jistými náboženskými cvičeními. Přirozená důstojnost je co nejlepší dispozice těla a jeho orgánů, aby nezatemňovalo duši hustotou hmoty a neškodilo jí poruchou aneb nepříznivou vlhkostí. Tato okolnost je závislá na postavení, pohybu, světle a vlivu nebeských těles a duší, vládnoucích narození jednoho každého, například je-li devátý dům šťastně ozářen Saturnem, Sluncem a Merkurem; též Mars v devátém domě rozkazuje duchům. O tomto předmětu je pojednáváno široce v astrologických knihách.

Sigilia před chaosmagii aneb charaktery z písmen

19. listopadu 2015 v 9:07 | H.C. Agrippa |  magie
Jiný druh charakterů je velmi snadný a společný všem abecedám a řečem. Charaktery tyto jsou vytvořeny stažením písmen. Z písmen jména anděla Michaela lze vytvořiti následující charaktery:

Hebrejsky:
figure 23

Řecky:

figure 24
Latinsky:
figure 25


Tento způsob je oblíbený zvláště u Arabů. Není jistě jiného písma, jež by tak rychle a ozdobně se mohlo do sebe splétati, jako písmo arabské. Nutno však podotknouti, že andělští duchové, čisté a netělesné bytosti, nedají na sebe působiti pečetěmi, charaktery, namalovanými obrazci nebo jakýmkoliv vyjadřovacím způsobem lidským. Poněvadž neznáme jejich bytnost a vlastnosti, věnujeme a zasvěcujeme jim charaktery, tvary a pečetě utvořené z jejich jmen nebo úřadů, nikoliv proto, abychom jakýmkoliv způsobem je mohli přivolati, nýbrž abychom pomocí nich mohli k nim vystoupiti, když pomocí takovýchto neznámých charakterů a tvarů řídíme k nim svoje vnitřní a vnější smysly, a pak úžasem uchváceni jsme přiváděni k náboženské úctě a docilujeme extatické meditace, ve které divy působící vírou, nezlomnou nadějí a oživující láskou vzýváme jejich pravá jména a charaktery v duchu a pravdě, čímž dostáváme od nich žádanou sílu.

Citace z knihy Okultní Filosofie od H.C. Agrippy
 


21.12.2012 - první řada

19. listopadu 2015 v 9:07 | Slučuj a rozlučuj! |  osobní
Publikováno 18.12.2012

Spirituální pohled 21.12.2012:

Lidské vědomí je kolektivního charakteru a přes jednotlivé nositele utváří svět kolem sebe a mezi sebou (vztahy). V aktuální moment je činné skrze všechny. Tento jediný transpersonální organismus je inteligentní a vede každého svojí inspirací - je intelektuálním zdrojem - jedinou myslí. Představte si co se momentálně děje a budete blízko velikosti tohoto Vědomí, protáhněte svojí představu do minulosti a získáte ostřejší obraz. To je onen Člověk - jediný.

Sešlost 75. - výstup z diskuze

19. listopadu 2015 v 8:58 | Slučuj a rozlučuj! |  osobní
Na 75. Sešlosti jsme diskutovali hlavně se Zuzanou a Janou o...

Podstatě duchovního růstu - tzv. co děláme pro svůj duchovní růst?

- vztáhnutí se k ideálu
- nalezení pravé Vůle a spočívání v její dráze

doporučení do začátku:

- sebereflexe
- záznam sebereflexe

V tomto se došlo obecné shody.

Vznik a vývoj antické astrologie

2. června 2015 v 23:24 | Cavillatio
Pro krátkou školní esej jsem nahromadil fakta a udělal malý výčet osobností, které se podíleli svými názory nebo přímo rozvíjeli astrologii v antice:

  • Orfické mýty podávají astrologické souvztažností - Apolonův Kult věštění
  • Hesiodos (8.-7. století př. n. l.) - Práce a dny - astrologické souvztažnosti
  • Thales z Milétu (624 - 548 př.n.l.) - přisuzována Námořní Astrologie - Herakleitos o něm mluví jako o prvním astrologu.
  • Anaximandros z Milétu (610 - 546 př.n.l.) - apeiron a 4 živly
  • Anaximenes (???) žák Anaximandra - nedochovalo se nic
  • Pythagoras ze Samu (570 - 510 př.n.l.) - řád a zákonitosti nebes - harmonie nepohyblivého a pohyblivého

Jak to zase vyhrál Orfeus

31. května 2015 v 5:05 | Cavillatio |  osobní
Byl jsem zrovna u kamarádky s dalšími lidmi, když došlo na vnucování lehkých drog a protože jsem chtěl zapadnout, pod psychickým nátlakem jsem požil něco málo. Určitě méně než více... ale jistě dost nebo spíš tak akorát. Přeci jen to prý způsobuje schizofrenii. A tak se nic nemá přehánět. Ovšem právo rozumného experimentu má snad každý.

Inu v jiném stavu vědomí došlo na několik podivuhodných událostí, jak už to v takových stavech bývá, a pak se celá skupina včetně mě začala dívat na Spongebob v kalhotách ve filmu.


Základní instrukce k meditaci

18. ledna 2015 v 6:21 | Otakar |  mystika
Publikováno v 8. sprba 2014

Východní způsob meditace založený na pouhém vnímání, nekonání a bezúsilí.

ásana

- vyberte si pohodlnou pozici při které budete mít rovná záda

- nejedná se pouze o tělesnou pozici, ale také o pozici mysli a duše a proto než přistoupíte k samotné meditaci, rozjímejte nad zvolenou pozicí a zkoumejte jak na vás působí a co se s vámi děje

- jakmile jste v pozici více či méně klidní a stabilní - jste v ásaně - vaše mysl, energie a tělo je sjednoceno v celek (specifickým způsobem pro ásanu)

- vlastní meditace začíná až po navození ásany, do té doby vlastně zklidňujete - relaxujete

Životní soustředění - životní proud

17. ledna 2015 v 13:50 | Slučuj a rozlučuj! |  mystika
Publikováno 4. července 2010

Mystérium Vědomí a rozmanitost náhledů jenž jsou k dispozici

Člověk hledá všechno možné a říkáme že neví ani kdo je...

Západ to nazývá:

-ztotožnění s Bohem
-čisté bytí
-království boží
-absolutno
-ein sof
-věčnost

ÚVOD DO POSVÁTNÉ GEOMETRIE LIDSKÉHO POLE

17. ledna 2015 v 13:27 | Otakar |  magie
Publikováno 11. února 2013

Předmětem posvátné geometrie je stvoření nebo jinak řečeno univerzum - vševesmír. Skutečnost natolik obsáhlá, že je snazší jí prožívat než popisovat.

V historii se setkáváme s definicí ideálních geometrických těles a struktur, vyjadřujících harmonii a řád. Známe Platónská tělesa, Euklidův prostor, Zlatý řez, atp., v jistém smyslu velmi hodnotné na poli matematiky a fyziky, ale nevystihující posvátnou geometrii a zobrazení všeho celistvě a úplně.

Musíme si uvědomit, že stvoření vnímá člověk. Věda naše vnímání vyvrací jako neúplné (nebo mylné) a k tomu lze dodat, že onen venkovní svět mimo naši mysl je přenosem vjemů skrze tělo.
Neexistuje věrohodný korektiv sdělující zda vnímáme skutečnost jáká je doopravdy.

Kam dál