Listopad 2015

Okultní Filosofie - svazek III. - kapitola 3.

19. listopadu 2015 v 9:07 | H.C. Agrippa |  magie
"Nyní však sdělíme tajnou, a každému, kdo se snaží o magické umění, důležitou okolnost, tvořící klíč a princip všech magických operací. Míním důstojnou přípravu člověka k tak vysoké síle a moci. Tato moc totiž předpokládá u člověka značnou vznešenost, neboť náš rozum, naše nejvyšší duchovní síla, jest jediným divotvorcem v nás. Jestliže však nadmíru klesne v obecenství s tělem, pak nezaslouží si vlády nad božskými podstatami, a proto mnozí se marně snaží působiti magickým uměním. Musíme tedy, toužíme-li po tomto vysokém důstojenství, tázati se za prvé, zda a jak jsme se osvobodili od tělesných žádostí a hmotných vášní naší smyslnosti, a za druhé, jak a kterak se můžeme povznésti k duchovnosti, vybavené čistými božskými silami. Bez těchto věcí nikdy nedosáhneme blaha v probádání tajemství a k dokonání podivuhodných působení; neboť v nich spočívá veškeré důstojenství, propůjčované přírodou, zásluhou a jistými náboženskými cvičeními. Přirozená důstojnost je co nejlepší dispozice těla a jeho orgánů, aby nezatemňovalo duši hustotou hmoty a neškodilo jí poruchou aneb nepříznivou vlhkostí. Tato okolnost je závislá na postavení, pohybu, světle a vlivu nebeských těles a duší, vládnoucích narození jednoho každého, například je-li devátý dům šťastně ozářen Saturnem, Sluncem a Merkurem; též Mars v devátém domě rozkazuje duchům. O tomto předmětu je pojednáváno široce v astrologických knihách.

Sigilia před chaosmagii aneb charaktery z písmen

19. listopadu 2015 v 9:07 | H.C. Agrippa |  magie
Jiný druh charakterů je velmi snadný a společný všem abecedám a řečem. Charaktery tyto jsou vytvořeny stažením písmen. Z písmen jména anděla Michaela lze vytvořiti následující charaktery:

Hebrejsky:
figure 23

Řecky:

figure 24
Latinsky:
figure 25


Tento způsob je oblíbený zvláště u Arabů. Není jistě jiného písma, jež by tak rychle a ozdobně se mohlo do sebe splétati, jako písmo arabské. Nutno však podotknouti, že andělští duchové, čisté a netělesné bytosti, nedají na sebe působiti pečetěmi, charaktery, namalovanými obrazci nebo jakýmkoliv vyjadřovacím způsobem lidským. Poněvadž neznáme jejich bytnost a vlastnosti, věnujeme a zasvěcujeme jim charaktery, tvary a pečetě utvořené z jejich jmen nebo úřadů, nikoliv proto, abychom jakýmkoliv způsobem je mohli přivolati, nýbrž abychom pomocí nich mohli k nim vystoupiti, když pomocí takovýchto neznámých charakterů a tvarů řídíme k nim svoje vnitřní a vnější smysly, a pak úžasem uchváceni jsme přiváděni k náboženské úctě a docilujeme extatické meditace, ve které divy působící vírou, nezlomnou nadějí a oživující láskou vzýváme jejich pravá jména a charaktery v duchu a pravdě, čímž dostáváme od nich žádanou sílu.

Citace z knihy Okultní Filosofie od H.C. Agrippy

21.12.2012 - první řada

19. listopadu 2015 v 9:07 | Slučuj a rozlučuj! |  osobní
Publikováno 18.12.2012

Spirituální pohled 21.12.2012:

Lidské vědomí je kolektivního charakteru a přes jednotlivé nositele utváří svět kolem sebe a mezi sebou (vztahy). V aktuální moment je činné skrze všechny. Tento jediný transpersonální organismus je inteligentní a vede každého svojí inspirací - je intelektuálním zdrojem - jedinou myslí. Představte si co se momentálně děje a budete blízko velikosti tohoto Vědomí, protáhněte svojí představu do minulosti a získáte ostřejší obraz. To je onen Člověk - jediný.

Sešlost 75. - výstup z diskuze

19. listopadu 2015 v 8:58 | Slučuj a rozlučuj! |  osobní
Na 75. Sešlosti jsme diskutovali hlavně se Zuzanou a Janou o...

Podstatě duchovního růstu - tzv. co děláme pro svůj duchovní růst?

- vztáhnutí se k ideálu
- nalezení pravé Vůle a spočívání v její dráze

doporučení do začátku:

- sebereflexe
- záznam sebereflexe

V tomto se došlo obecné shody.